06.06.2015 Tarihinde Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği yayınlandı. Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.  Bu kapsamda yeni yönetmelik hükümlerine göre Yükümlülükler;

Belediyelerin görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri; yetki sahasında bulunan bitkisel atık yağ üreticilerini denetleyerek bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle görevli ve yetkilidir.

(2) İl, ilçe ve belde belediyeleri;

 1. a) Sınırları dâhilinde bitkisel atık yağ üreticilerinin, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili il müdürlüğüne bildirmek, sözleşme yapmayanlara gerekli cezai işlemi uygulamakla,
 2. b) Bitkisel atık yağların hanelerden ayrı toplanması için yetkilendirilmiş kuruluş, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile işbirliği yaparak toplama sistemini oluşturmak, bitkisel atık yağ toplama faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirmek ve toplama miktarları hakkında ilgili il müdürlüğüne bilgi vermekle,

görevli ve yetkilidir.

Yemeklik bitkisel yağ üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Yemeklik bitkisel yağ üreticileri;

 1. a) Bitkisel yağ ambalajlarının etiketlerinde “Bitkisel atık yağları lavaboya veya su, toprak gibi alıcı ortamlara dökmeyiniz.” ibaresine yer vermekle,
 2. b) Piyasaya sürülen bitkisel yağ miktarlarını bir önceki yıl verilerini içerecek şekilde takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmekle,
 3. c) Bitkisel atık yağların düzenli olarak toplanması amacıyla halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları desteklemekle,

ç) Belediyeler ile işbirliği yaparak, haldeki bitkisel atık yağların hanelerden Bakanlıkla belirlenen miktarlarda toplanması için gerekli sistemi kurmakla, üreticilerin bir araya gelerek kuracakları bitkisel atık yağ toplama organizasyonu için Bakanlıktan yetki almakla, atık yönetim planlarını Bakanlığa sunmakla, bu faaliyetlere ilişkin Bakanlığa yıllık rapor vermekle,

 1. d) Üreticilerin bir araya gelerek kuracakları bitkisel atık yağ toplama organizasyonu için Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde Bakanlıktan yetki almakla ve yetkilendirilmiş kuruluş yükümlülüklerini yerine getirmekle,

görevli ve yetkilidir.

Bitkisel atık yağ üreticisinin/sahibinin yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Bitkisel atık yağ üreticileri;

 1. a) Bitkisel atık yağları diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirmekle,
 2. b) Konutlar hariç olmak üzere;

1) Faaliyetleri sonucu oluşan bitkisel atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı toplama kaplarını kullanmakla,

2) Bitkisel atık yağları lisanslı taşıyıcılarla işleme tesislerine göndermekle,

3) Bitkisel atık yağ sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanmakla

yükümlüdürler.

(2) 5 inci maddenin (e) bendi kapsamındaki bitkisel atık yağ üreticileri, atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdürler.

Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi işletmecilerinin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi işletmecileri;

 1. a) Bakanlıktan çevre izin ve lisansı almakla,
 2. b) Faaliyetlerine ilişkin yıllık raporlarını Şubat ayı sonuna kadar ilgili il müdürlüğüne göndermekle,
 3. c) Bitkisel atık yağın tesise kabul kriterlerini belirlemek, bitkisel atık yağın ulusal atık taşıma formunda belirtilen atık tanımına uygunluğunu tespit etmekle,

ç) Tesise kabul edilen bitkisel atık yağların üç ay içerisinde geri kazanımını sağlamakla,

 1. d) Süresi içerisinde geri kazanımı sağlanamayan bitkisel atık yağları bertaraf ettirmekle,
 2. e) Çevrimiçi programlara kayıt olmak ve tesisine kabul ettiği, işlediği, bakiye olarak oluşturduğu atıklar ile atık işleme faaliyeti neticesinde oluşturduğu/ürettiği ürünlerin bilgisini içeren kütle-denge bilgisini hazırlamak ve çevrimiçi programı kullanarak bildirim yapmakla,
 3. f) Bitkisel atık yağların toplanması için geri kazanım tesisleri dışında kurulacak bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri için ilgili il müdürlüğünden çevre lisansı almakla,
 4. g) Tesise kabul edilen bitkisel atık yağları ayrı depolamakla,

ğ) Personeline geri kazanım faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte eğitim vermek, acil durum planlarını hazırlamak, atık yönetimiyle ilgili işletme kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları beş yıl süreyle tesiste bulundurmakla,

 1. h) Geri kazanım işlemleri sonucunda ortaya çıkan atıkları ve bunlarla kontamine olmuş malzemeleri çevre lisanslı tesislerde bertaraf etmek veya ettirmek, buna ilişkin harcamaları karşılamakla,

ı) Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ile olan sözleşme iptallerini ilgili il müdürlüğüne en geç bir ay içerisinde bildirmekle,

 1. i) İtfaiye projesini hazırlayarak ilgili belediyeden izin almakla,

yükümlüdürler.

Bitkisel atık yağ ara depolama tesislerinin yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri;

 1. a) İl müdürlüğünden bitkisel atık yağ ara depolama lisansı almakla,
 2. b) Geri kazanım tesisleriyle sözleşme yapmakla, bitkisel atık yağ ara depolama izni müracaatlarında bu sözleşmeyi il müdürlüğüne ibraz etmekle,
 3. c) Bitkisel atık yağları geri kazanım işlemlerini de dikkate alarak üç aydan fazla süre ile depolamamakla,

ç) Sözleşme yaptıkları bitkisel atık yağ üreticilerine biriktirme bidon ve konteynerlerini temin etmekle,

 1. d) Toplanan ve geri kazanım tesisine sevk edilen bitkisel atık yağ miktarlarını aylık olarak ilgili il müdürlüğüne bildirmekle,
 2. e) Geri kazanım firmasıyla ortaya çıkacak anlaşmazlıklar ve sözleşme iptalleri hakkında ilgili il müdürlüğüne en geç bir ay içerisinde bilgi vermekle,
 3. f) İtfaiye projesini hazırlatarak ilgili belediyeden izin almakla,

yükümlüdürler.

 

Daha ayrıntılı bilgi almak için Lütfen buraya tıklayınız.