Blog

ÇED Yönetmeliği Değişiklikleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 14.06.2018 tarih ve 30451 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Eski Ek-1 27. Madde Madencilik Projeleri:  a) 25 [...]

2018-07-02T13:04:53+03:002Temmuz , 2018|Categories: Blog|Tags: |Yorum yok

Çevre İzin ve Lisans İşlemleri

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında ana faaliyeti yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 de “çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler” ve “ çevreye kirletici etkisi olan işletmeler” olarak belirlenen işletmeler ile Ek-3C de belirlenen yan faaliyet ve lisans faaliyetlerini yürüten her işletme çevre izin ve lisansına tabidir. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, [...]

2018-02-08T16:25:14+03:0028Kasım , 2017|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 31.05.2017 tarih ve 30082 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Yönetmelik son ve güncel hali için buraya tıklayınız.  

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Yönetmelik Değişikliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 31.05.2017 tarih ve 30082 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliği ile birlikte özellikle Emisyonların İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanması İş ve İşlemlerine Dair Usûl ve Esaslar da değişikliklere gidildi. İzleme planlarının sunulması ile ilgili olarak; Sera gazı [...]

2018-02-26T23:56:38+03:002Haziran , 2017|Categories: Blog|Tags: |Yorum yok

Endüstriyel Atık Yönetim Planı | Bilinmesi Gerekenler

Endüstriyel Atık Yönetim Planını Hazırlamakla Kimler Yükümlüdür? Çevre mevzuatı kapsamında mevcut tesisler için 02.04.2015 tarihinde yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre 3 yıllık Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanması zorunludur. o) Bu Yönetmelik veya diğer hukuki düzenlemeler ile atık yönetim planını hazırlama yükümlülüğü verilen gerçek ve/veya tüzel kişi, atık yönetim planını hazırlayarak sunmak ve onaylatmak/uygun [...]

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği 08.04.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. yönetmeliğin amacı, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen plan/programların hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğin kapsamında, atık yönetimi, balıkçılık, enerji, kıyı yönetimi, mekânsal planlama, ormancılık, sanayi, su yönetimi, [...]

2017-04-10T21:59:05+03:0010Nisan , 2017|Categories: Blog|Tags: , , |Yorum yok

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik 2017

02.04.2015 tarihinde yayımlanan "ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" 23.03.2017 Tarih ve 30016 sayı ile yürürlükte. Buna göre; MADDE 1 – 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Madenlerin aranması, çıkarılması, işleme tabi tutulması [...]

2017-03-25T23:47:15+03:0024Mart , 2017|Categories: Blog|Tags: , , |1 Yorum

Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

6 Ocak 2017 CUMA  |  Resmî Gazete | Sayı : 29940 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKSU TOPLAMA VE UZAKLAŞTIRMA SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemlerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları [...]

2018-05-05T15:45:58+03:006Ocak , 2017|Categories: Blog|Tags: |Yorum yok

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Değişikliği Eylül 2016

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21/09/2016 tarih ve 29834 sayılı yönetmelikle 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin ekinde yer alan; Ek-1’in 8 inci maddesi, dip notları, Ek-2’nin 8 inci maddesi, dipnotları ve  son olarak  Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3B "Geçici Faaliyet Başvuru Formu ve Ekleri" [...]

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Yönetmelik Değişikliği

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.08.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle beraber Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “b) 9 uncu maddesi [...]