Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 14.06.2018 tarih ve 30451 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski

Ek-1 27. Madde Madencilik Projeleri:  a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler,

Yeni

Ek-1 27. Madde Madencilik Projeleri: a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı dâhil) planlanan açık işletmeler veya bu işletmelere ait “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelere ilave olarak planlanan alan artışlar

Eski

Ek-2 49. Madde Madencilik Projeleri: a) Madenlerin çıkarılması, (Ek-1 listesinde yer almayanlar)

Yeni

Ek-2 49. Madde Madencilik Projeleri: a) Madenlerin çıkarılması (Ek-1 listesinde yer almayanlar)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 26.05.2017 tarih ve 30077 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “ÇED Yönetmeliğinin, yürütmesi durdurulan maddeler ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen kararlara ilişkin ÇED Yönetmeliği nin EK-1 ve Ek-2 listelerinde gerekli düzenlemelerin yapılmasına gerek duyuldu.

ÇED sürecinin daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi amacıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) alınan kararlar doğrultusunda ÇED Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına karar verildiği olarak duyurdu.

Yapılan son değişikliklerle birlikte;

  • İnceleme değerlendirme toplantılarında; komisyonun salt çoğunlukla toplanmasında yaşanan problemler, komisyon, üye sayısı ve yazılı görüşler dahil salt çoğunluk ile toplanır şeklinde düzenlendi.

  • ÇED kararı alınmadıkça projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez hükmü gereği süreç tamamlanmadan diğer izin ve lisanslara başvurulamadığı bu nedenle yatırıma başlama süreçlerinin uzadığı şeklinde eleştirilere maruz kalınması üzerine, fıkraya diğer izinler için eş zamanlı başvuru yapılabileceği hükmü eklendi.

  • ÇED süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için inceleme değerlendirme toplantısı sonrasında ve seçme, eleme kriterlerine tabi projelerle ilgili olarak;

    Bakanlık tarafından yetkili kurum/kuruluşlardan görüş talep edilmesi durumunda 30 takvim günü içerisinde görüş bildirmeyen kurum/kuruluş görüşleri olumlu kabul edilir hükmü eklendi.

  • Daha önce tebliğ ile belirlenen “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan ve eşik değeri olan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesinin planlanması durumunda uygulamaya esas düzenlemeler Yönetmeliğe hüküm olarak dahil edildi.

Yönetmelik son ve güncel hali için buraya tıklayınız.