Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

6 Ocak 2017 CUMA  |  Resmî Gazete | Sayı : 29940 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKSU TOPLAMA VE UZAKLAŞTIRMA SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemlerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları [...]